Random British Slander

2021.12.05 19:52 Natsuuu_ Random British Slander

The british when they have french friends

The british: ๐Ÿคฌ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ‘น๐Ÿšซ๐Ÿ“ต๐Ÿ“ต๐Ÿ’€๐Ÿ‘ฟ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜ก๐Ÿคฌ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ’€๐Ÿšซ๐Ÿ”๐Ÿšฎ๐ŸŒš๐Ÿ‘นโ˜„๐Ÿคฌ๐Ÿฅท๐Ÿ‘น๐Ÿ˜ก๐Ÿ”๐Ÿคฎ๐Ÿšฎ๐Ÿšฎ๐Ÿšซ๐Ÿ”โ˜„โ˜„
submitted by Natsuuu_ to teenagers [link] [comments]


2021.12.05 19:52 harveynitro33 I had a poor idea for an undertale AU when I was like 10 or 11, and I've begun hyperfixating on Undertale again so I decided to make the Sans from said AU for a laugh. Might do more with it at some point idk, probably on tumblr. The AU would be called Underpair btw. Yes he wears denim, cry about it.

submitted by harveynitro33 to Undertale [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Spuft_ Trent

Looking to buy Taa totgs to play at cdm who should I play at rb?
submitted by Spuft_ to fut [link] [comments]


2021.12.05 19:52 mgbgtv8 "Album cover" inspired by u/HomeWasGood's awesome painting...

submitted by mgbgtv8 to fakealbumart [link] [comments]


2021.12.05 19:52 DeadlyBasilisk74 w-wehman ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜†๐Ÿคฃ๐Ÿ˜†๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

w-wehman ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜†๐Ÿคฃ๐Ÿ˜†๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ submitted by DeadlyBasilisk74 to trashukraina_coolclub [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Josh13241000 How many parents did you have growing up?

View Poll
submitted by Josh13241000 to polls [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Fuck-ESPN My Ohtani collection. NFS/NFT

My Ohtani collection. NFS/NFT submitted by Fuck-ESPN to baseballcards [link] [comments]


2021.12.05 19:52 aki-no-hana SVT songs from wombo dream!!

SVT songs from wombo dream!! submitted by aki-no-hana to seventeen [link] [comments]


2021.12.05 19:52 slinkyjosh Here's a compilation of my most popular/funniest slinky manipulation videos from TikTok and Instagram!

Here's a compilation of my most populafunniest slinky manipulation videos from TikTok and Instagram! submitted by slinkyjosh to SlinkyManipulation [link] [comments]


2021.12.05 19:52 russianwoodstock New knives Slip Joint by Cultrotech in Elmax

New knives Slip Joint by Cultrotech in Elmax submitted by russianwoodstock to knifeclub [link] [comments]


2021.12.05 19:52 dataentrytard Enter to win a copy of Vampire: The Masquerade RPG 5th Edition Core Rulebook, Sabbat The Black Hand Source Book and The Book of Nod. (12/06/2021) {??}

Enter to win a copy of Vampire: The Masquerade RPG 5th Edition Core Rulebook, Sabbat The Black Hand Source Book and The Book of Nod. (12/06/2021) {??} submitted by dataentrytard to giveaways [link] [comments]


2021.12.05 19:52 SatisfactionSenior98 Need a Math tutor

Hey everyone, I need an experienced A-level Maths tutor for no more than 25$ / hour, who is available in the evenings. Any suggestions?
submitted by SatisfactionSenior98 to alevel [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Cm64_ Hi everyone, i just released a new video about modding in the gaming industry, if you could check it out that would mean a lot :)

Hi everyone, i just released a new video about modding in the gaming industry, if you could check it out that would mean a lot :) submitted by Cm64_ to IndieDev [link] [comments]


2021.12.05 19:52 luna-bot Video: Bushman feat. Earl 'Chinna' Smith - I Believe (Lyric Video) 12/06/2021

Video: Bushman feat. Earl 'Chinna' Smith - I Believe (Lyric Video) 12/06/2021 submitted by luna-bot to reggaediscord [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Ash_babyyy Hello ๐Ÿฅฐ

Hello ๐Ÿฅฐ submitted by Ash_babyyy to SugarDaddyMeet_Sites [link] [comments]


2021.12.05 19:52 ballsackee Do I have to ream/deburr a copper pipe if im adding a compression fitting?

Just wondering as I dont have a dedicated reamedeburring tool. I do have emery cloth but idk if I can use that. Thanks folks.
submitted by ballsackee to Plumbing [link] [comments]


2021.12.05 19:52 ILikeTasks Which of these is your Favourite Movie GENRE?

submitted by ILikeTasks to holf [link] [comments]


2021.12.05 19:52 JustDurian3863 Is riposte supposed to give a combo token?

I noticed when my highwayman does a riposte it applies a combo token but when I have the man at arm riposte it doesn't. I don't see anywhere telling me that the highwayman specifically applies it so I'm kind of confused.
submitted by JustDurian3863 to darkestdungeon [link] [comments]


2021.12.05 19:52 spishe Selling my copy of Kuts

Hello all, I decided to sell my copy of Kuts by Matt Skiba and the Sekrets and figured Iโ€™d make a post on this sub in case anyone wants to buy via PayPal g and s before I list it on eBay or something. My copy is opened with the shrink wrap still on the sleeve and it is the Red vinyl version. I am asking $150 shipped within the US but am open to offers as well.
submitted by spishe to AlkalineTrio [link] [comments]


2021.12.05 19:52 LAGOJOE What are some songs you like SHIBARMY?

submitted by LAGOJOE to SHIBArmy [link] [comments]


2021.12.05 19:52 GrayAndroid Planar Binding and Concentration Spells

Planar Binding states "If the creature was summoned or created by another spell, that spell's duration is extended to match the duration of this spell" but it doesn't say anything about concentration.
Does this mean that when you cast planar binding on a creature that you summoned by spells like Summon Greater Demon or by Summon Celestial you still have to concentrate on the spells. If so I feel like planar binding is pretty useless to upcast for most summon spells as you are unlikely going to be able to concentrate on a spell for more than a day. And even if you could (by never going into combat for example) you still couldn't cast any other concentration spells.
So am I misinterpreting the spell or is it just not supposed to be used in combination with other summon spells?
submitted by GrayAndroid to dndnext [link] [comments]


2021.12.05 19:52 TheManWithNoName88 I'm enshconched in gabagool!

I'm enshconched in gabagool! submitted by TheManWithNoName88 to CirclejerkSopranos [link] [comments]


2021.12.05 19:52 SuchSexy ID: can someone help me identify these guys for me? I think theyโ€™re late oysters, but would like to double check.

submitted by SuchSexy to mycology [link] [comments]


2021.12.05 19:52 Xxcaptainmorgan Vent

UGH. I've [24F] been back in school for a year and a half now. I love it! However, I am in all online classes because I also work full time, and some of these professors do not run online courses well at all. It's so frustrating when a class feels like there's 18 different things going on because the professor isn't clear. She also wants us to reply to 3 different people in every discussion, and it can't be someone we've replied to before, as if I'm keeping a list of everyone's names in my class along with everything else. She has these super specific rules for papers like the font being Arial and having to be a pdf, and the set up of the paper is different from what I was taught in High School/my first year of college. My Anthropology teacher was really hands off, which is fine and he was awesome, but wouldn't tell us what we got wrong on the quizzes/tests (which I'm pretty sure is a setting they just turn on or off) so I never knew what I got wrong, so I couldn't study specifics for the final. & the due dates oh my goodness.. I've had 3 professors now that mix up due dates in the syllabus or even on the online portal and then when it comes to that week/unit, the due dates are different. My English teacher also will put certain directions in the assignments, but then post an example piece that is written differently (like a paragraph instead of 1-2 sentences like she says) and then docks points for it. The due dates though I can't get over it just because it's so hard to plan anything when I have no idea when it's actually due, not to mention the fact that she locks all units until the first day of the week of that unit. Anyone else have frustrating organization/professors in their classes?
submitted by Xxcaptainmorgan to CollegeRant [link] [comments]


2021.12.05 19:52 minimalista KSTXI #Dataplex โ€“ #00AG9603 โ€“ #TheGame23 mod 42.5 โ€“ #OpPSION :::No title

KSTXI #Dataplex โ€“ #00AG9603 โ€“ #TheGame23 mod 42.5 โ€“ #OpPSION :::No title submitted by minimalista to 00AG9603 [link] [comments]


http://satori-tour.ru